Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

SỬA SOẠN MÔN ĐỒĐoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại — Mác 9:30-31

Suy Gẫm:

Thì giờ của Chúa Jêsus rất ngắn ngủi. Ngài biết Ngài phải đầu tư thì giờ của Ngài sao cho thật khéo léo. Ngài biết Ngài phải sửa soạn các môn đồ chủ lực của mình cho những điều đang có ở trước mặt. Ngài phải tái sản xuất lại ảnh hưởng, sự dạy dỗ, và chức vụ của Ngài.Vì vậy, Ngài lui đi để dạy dỗ cho các môn đồ thân cận nhất, các môn đồ chủ lực của Ngài, theo cách riêng.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, xin ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết cách đầu tư tốt nhứt thì giờ của con và con sẽ đầu tư thì giờ ấy với ai. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét