Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

PHỦI BỤI“và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chân mình, để làm chứng cho họ” — Mác 6:6-11

Suy Gẫm:

Sau khi chứng kiến kinh nghiệm của Chúa Jêsus tại thành Na-xa-rét (trong câu đứng trước), các môn đồ đều biết rõ rằng không phải ai cũng hoan nghênh Chúa của họ, ít nhiều gì là sự dạy của Ngài. Họ không hề ảo tưởng. Nếu họ có bất kỳ nghi ngờ nào còn lại, ấy là họ sẽ gặp kháng cự và sự chối bỏ, mọi chỉ dẫn của Ngài cho thấy rằng họ sẽ bị như thế. Ngài nói cho họ biết những gì họ cần phải đem theo với họ khi thi hành sứ mệnh, họ phải biết xử sự, và những gì họ cần phải làm khi sứ điệp của họ không được tiếp nhận. Tuy nhiên, sứ điệp của họ là một sứ điệp quan trọng. Họ đã cảnh cáo dân sự về tầm quan trọng của việc xây khỏi tội lỗi. Họ tỏ ra quyền phép của Chúa Jêsus trong thế giới thuộc về ma quỉ. Họ làm cho nhiều người được phước với sự chữa lành. Nói cách khác, họ mở rộng sứ điệp của Chúa họ cho nhiều người hơn Chúa Jêsus tự mình làm được. Tuy nhiên, khi họ bị chối bỏ, họ cần phải đi tới nữa và làm công việc của Đức Chúa Trời ở nơi nó được tiếp đón nồng nhiệt hơn, không phải mất thì giờ tìm cách thuyết phục những ai không chịu tin.

Cầu nguyện:

Lạy Giê-hô-va Chúa Toàn Năng, cảm tạ Ngài vì ân điển của Ngài. Cảm tạ Ngài vì ơn thương xót của Ngài. Cảm tạ Ngài vì Tin lành của Ngài. Làm ơn giúp con biết chịu đựng khi người ta chối bỏ sứ điệp của Ngài. Thay vì thế, lạy Cha yêu dấu, làm ơn sử dụng con giúp cho nhiều người khác hiểu rằng họ đang đưa ra một quyết định về đời sống, tội lỗi, số phận đời đời, và nguồn ân điển của họ. Khi chối bỏ đến, xin giúp con cứ đi tới và tin tưởng rằng hột giống ân điển đã được trồng có thể nhân đôi vào một thời điểm khác, nhưng còn có nhiều người khác họ cần đến sứ điệp của Ngài lúc bây giờ và sẵn sàng nghe theo sứ điệp ấy và cần con cứ đi tới và tìm gặp họ. Con cầu xin trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

KHOÁ TRÁI PHÉP LẠ“Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy” — Mác 6:4-6

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus ở trong một khu vực tôn giáo rất quan trọng với những người biết rõ Ngài. Các dự tính của Ngài đều là tốt lành và Ngài có quyền phép rất lớn để chữa lành và cứu giúp. Tuy nhiên, trong khu vực ấy, Ngài không thể làm được nhiều việc như Ngài muốn vì dân sự từ chối không chịu tin theo và không mong Ngài có khả năng hành động. Thường thì hạng người tôn giáo đã khoá trái quyền phép của Đức Chúa Trời không vận hành được giữa vòng họ vì họ từ chối không chịu tin nơi quyền phép của Chúa Jêsus như thế nào? Nhiều hơn hết bao giờ!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con ... xin tha thứ cho chúng con, vì không mong Ngài hành động theo các phương thức đầy quyền năng để đem lại ơn giải cứu, chữa lành và chúc phước trong đời sống của dân sự Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

TỪ CHỐI KHÔNG TINĐức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. — Mác 6:1-3

Suy Gẫm:

"Người bởi đâu ...". Chẳng có gì về cuộc sống thiếu thời của Chúa Jêsus lôi cuốn sự chú ý và trân trọng của dân sự trong làng mạc của Ngài. Họ không trông mong có gì lớn lao nơi Ngài. Ngài chỉ là một đứa trẻ khác trong làng của họ. Họ biết rõ gia đình của Ngài và họ không trông mong có việc gì quan trọng từ nơi Ngài. Vì vậy, họ đã bị mất lòng bởi những hành động chiếm lấy tấm lòng của người khác và họ từ chối không tin vào điều mà ai nấy cho là bằng chứng thuyết phục về thần tánh của Ngài. Bất chấp hàng ngàn năm làm chứng, đức tin của nhiều người trong cộng đồng khoa học, và sự làm chứng của bạn bè thân thiết, ngày nay có nhiều người từ chối không chịu tin. Đối với một số người, nan đề là sự kiêu ngạo. Đối với nhiều người khác, đây là lối sống mà họ không muốn thay đổi. Đối với những người khác nữa, đó là chẳng có lợi gì cả. Đối với nhiều người khác nữa, có một số khó chịu về trí khôn. Nhưng bên dưới mọi sự ấy, có việc từ chối không chịu tin ... từ chối để tìm cách chạy theo một thứ gì đó mà họ không thể xác định hoặc phân tích với kiểm tra thực nghiệm. Vì vậy, đâu là bạn chứ, một người từ chối không tin và chối bỏ đức tin hoặc ai đó tìm cách chạy theo lẽ thật và gặp được đức tin?

Cầu nguyện:

Lạy Cha thánh hay có lòng thương xót, xin lay động tấm lòng con biết tìm kiếm Ngài. Con muốn nhìn biết lẽ thật ... lẽ thật thuộc thể và lẽ thật thuộc linh. Xin chỉnh sửa con khi con suy nghĩ không đúng và đưa con giúp con biết tìm kiếm lẽ thật. Con cầu xin điều nầy trong danh Chúa Jêsus. Amen.