Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

THÌ GIỜ TĨNH NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI


"Thì Giờ Tĩnh Nguyện Với Đức Chúa Trời"

Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó — Mác 1:35

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus có thì giờ đều đặn, kỷ luật để ở riêng một mình với Cha Ngài mỗi ngày. Thì giờ tĩnh nguyện của Ngài với Cha Ngài đã được ấn định trước; đây là ưu tiên một Ngài dựng lên trong ngày của Ngài và điều nầy đòi hỏi nỗ lực của Ngài — nỗ lực dậy sớm trước mọi người khác, và nỗ lực bước ra ngoài tránh mọi người khác để Ngài đích thân có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời. Thì giờ mỗi ngày bạn ấn định trước với Cha của bạn là như thế nào vậy?

Cầu nguyện:

Lạy Cha yêu thương và dịu dàng, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng có quyền cứu, tha tội cho con suốt thời gian đời sống của con khi con để ít thì giờ với Ngài. Con xưng rằng con đã để cho nhiều việc khác tước mất thì giờ của con với Ngài. Xin chúc phước cho quyết tâm của con đặt Ngài lên trên hết trong tấm lòng của con và trong kế hoạch hàng ngày của con. Con cầu nguyện trong dành Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

QUYỀN PHÉP VÔ HẠNNgài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài — Mác 1:34

Suy Gẫm:

Quyền phép của Chúa Jêsus không bị hạn chế. Là Con của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền trên mọi loại bệnh tật khác nhau và Ngài có quyền trên mọi loại ma quỉ khác nhau. Ma quỉ biết Chúa Jêsus là ai, vì vậy Chúa Jêsus sẽ không để cho chúng nói. Ngài sẽ tỏ ra lai lịch của Ngài, chớ không phải kẻ thù của Ngài. Ngài sẽ xác quyết là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời có ý nghĩa như thế nào, chớ không phải Satan cùng các quỉ sứ nó. Vì vậy, Chúa Jêsus đã chữa lành các thứ tật bệnh và đã ra lệnh cho ma quỉ ở xung quanh và từ chối không để cho chúng có bất kỳ loại quyền phép nào. Quyền phép của Ngài không thể bị hạn chế bởi đối thủ của Ngài. Ngài có quyền.

Cầu nguyện:

Lạy Cha yêu thương và công bình, thật là yên ủi cho con khi nhìn biết rằng Ngài có quyền trên mọi quyền lực của ma quỉ. Giờ đây con cầu xin Ngài sử dụng quyền phép đó trên số người mà con rất quan tâm. Con e rằng họ không chịu nổi sự cám dỗ và bản thân họ bị nguy hiểm khi rơi vào ảnh hưởng của kẻ dữ vì cớ họ hội hiệp với hạng người gian ác, những thứ hoá chất gây nghiện và nguy hại, không kềm được tánh tham lam, hay tư dục không kềm hãm được. Lạy Cha, con muốn cầu thay cho mấy người ấy theo đích danh ... Xin chúc phước cho họ và mặc lấy quyền phép cho họ. Con cầu xin trong danh toàn năng của Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài và là Cứu Chúa của con. Amen.


Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

SỨC HÚT CỦA ÂN ĐIỂN“Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa” — Mác 1:32-33

Suy Gẫm:

Khi dân sự nhìn thấy quyền phép của Chúa Jêsus làm thay đổi đời sống của một người, họ bèn kéo đến cùng Ngài. Khi đời sống người tin Chúa bị chạm đến bởi Chúa Jêsus, quyền phép của Chúa Jêsus trong đời sống chúng ta rất đầy năng lực. Người ta sẽ bị kéo đến với Chúa Jêsus khi họ nhìn thấy quyền phép của Ngài đang vận hành làm biến đổi chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng để chia sẻ hy vọng mà Ngài đã ban cho chúng ta qua quyền phép của Ngài trong đời sống chúng ta và sống theo một phương thức phù hợp với bổn tánh và ân điển của Ngài. Chúng ta hãy tỏ ra và công bố những gì quyền phép của Ngài đã làm cho chúng ta hầu cho nhiều người khác sẽ được kéo đến cùng Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Giêhôva Đức Chúa Trời, là Aba Cha của con, nguyện quyền phép, ân điển, và vẻ đẹp của Chúa Jêsus sẽ được thấy trong đời sống của con hầu cho nhiều người khác có thể đạt tới mức nhìn biết Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.