Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

SỰ HIẾU BIẾT BỊ NGĂN CHẶN“Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài” — Mác 9:30-32

Suy Gẫm:

Bất chấp sự dạy dỗ riêng của Chúa Jêsus, các môn đồ gặp phải thời điểm khó khăn, hiểu rằng Ngài phải chết và sẽ sống lại từ kẻ chết. Từ sự hiểu biết của họ và vì cớ mọi sự họ mong đợi, Đấng Mêsi phải là Đấng Cứu Chuộc Đắc Thắng. Với mọi thứ quyền phép tỏ ra thật năng động mà họ đã nhìn thấy từ Chúa Jêsus, chúng ta hiểu rằng rất khó cho họ khi hình dung ai đó có quyền phép của Chúa Jêsus. Đôi khi sự hiểu biết của chúng ta về lẽ thật của Chúa Jêsus bị ngăn chặn, vì những mong đợi của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ sự mù loà ra khỏi chính đôi mắt của chúng ta!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, con xưng nhận rằng những gì con mong muốn từ Chúa Jêsus có khi làm cho con phải mù loà trước các thứ con cần từ nơi Ngài và những gì Ngài muốn dạy dỗ con. Làm ơn cất bỏ tình trạng mù loà nơi con và nhẹ nhàng chỉnh sửa con hầu cho con nhìn biết và sống theo lẽ thật nơi Ngài và sống theo chân lý của Ngài. Nhơn danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen.