Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

DƠ DÁYVì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người — Mác 7:21-23

Suy Gẫm:

Đôi khi, chúng ta thắc mắc sự quan tâm của Chúa Jêsus về sự sống bên trong của chúng ta, chúng ta vô tình thả trôi bất kỳ ý nghĩa nào về các tiêu chuẩn thánh. Chúa Jêsus không làm vậy. Các môn đồ của Chúa Jêsus được căn dặn không nên làm như vậy. Tính cách đạo đức được chú trọng như là phần đáp ứng đối với ân điển của Đức Chúa Trời, là sản phẩm của một đời sống được Đức Thánh Linh dắt dẫn và minh chứng rằng họ đã chết đối với lối sống cũ tội lỗi của họ khi một người đã chịu phép báp têm với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Tình trạng phi đạo đức bị lên án bằng các cụm từ rất cụ thể và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tình trạng phi luân và đồi bại có thể tìm thấy nguồn gốc của nó trong ảnh hưởng của Satan nơi người bề trong của một người. Những cái ngoại tại chỉ là cách thức đời sống nội tại bị phơi bày ra.

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, làm ơn vận hành trên tấm lòng của con. Xin luyện lọc mọi động lực của con và mọi sự ước ao của con. Xin biến con thành người của Ngài, thánh khiết và thanh sạch. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

TỪ BÊN TRONG: BÊN TRONG TẤM LÒNGVậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! — Mác 7:20

Suy Gẫm:

Wow! Đúng là một sứ điệp đầy năng quyền trong thế giới hôm nay, ở đó chúng ta cố trình bày bản thân mình với nhiều hình ảnh và suy tưởng đau khổ đủ kích cở không hay lắm. Chúa Jêsus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được thanh sạch — không những trong hành động của chúng ta, mà đặc biệt ở trong tâm trí của chúng ta! Chúng ta hãy nghe cho rõ đòi hỏi của Chúa Jêsus rằng chúng ta phải công bình cả thân, hồn, thần.

Cầu nguyện:

Lạy Cha thánh, là Đức Chúa Trời yêu thương, làm ơn tha cho con tội lỗi kín giấu. Đặc biệt hãy tha thứ và thêm sức cho con hầu cho con có thể quăng đi bất cứ ảnh hưởng nào kéo con ra khỏi Ngài và sự thánh khiết mà Ngài cứ chia sẻ cho con. Xin giúp cho con biết giữ thanh sạch mọi suy tưởng của mình. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

ĐỒ ĂN KHÔNG LÀM DƠ DÁY


Đồ Ăn Không Làm Dơ Dáy

Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo, như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch — Mác 7:17-19

Suy Gẫm:

Một lần nữa, Chúa Jêsus muốn các môn đồ thân tín biết rằng những vấn đề của đức tin chân chính tập trung vào những hành động của chúng ta do tấm lòng lèo lái, chứ không phải do các hành động mỹ miều đâu. Lu-ca và Mác thêm một bình luận rất hay về việc làm cho đồ ăn được sạch — một sự thật mà phải mất một thời gian để len lõi vào giữa vòng các môn đầu tiên của Chúa Jêsus. Lời công bố này rất triệt để, không những vì Ngài tuyên bố mọi thức ăn đều sạch sẽ, nhưng vì Ngài muốn chúng ta nhìn vào tấm lòng của chúng ta thay vì phải có một tôn giáo chiếu lệ kiểm điểm danh sách những việc lành mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì trong tấm lòng của chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, làm ơn khiến cho mọi việc lành của con ra hữu ích, chân thực và tấm lòng con được thanh sạch. Con muốn kính mến Ngài, và con muốn yêu tha nhân, trong mọi việc làm và lẽ thật cũng như trong lời lẽ và cách nói năng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.