Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHỈ BỞI CẦU NGUYỆN“Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được” — Mác 9:29

Suy Gẫm:

Thường thì lý do dân sự của Đức Chúa Trời không làm được những gì họ có khả năng làm cho Nước Trời là vì họ không cầu nguyện. Chúng ta phải tự mình tái cống hiến vào sự cầu nguyện. Chúng ta phải quay trở lại cầu nguyện xin sự vùa giúp, quyền phép, sự thương xót, ân điển và sức lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải quay trở lại với sự cầu nguyện, chúng ta hạ mình xuống trước bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời hầu cho Ngài nhấc chúng ta lên. Chúng ta phải trở lại với sự cầu nguyện để tái đánh thức chúng ta trước những hành động mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời đã làm rồi cho chúng ta và dâng lên Ngài lời cảm tạ và ngợi khen xứng đáng với danh Ngài. Những việc vĩ đại dành cho Đức Chúa Trời có thể được thực hiện một cách bền đỗ và hiệu quả chỉ khi dân sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự im lặng của con và ý thức về sự tự tín của con. Con biết rằng nếu không có ơn thương xót, quyền phép, và ân điển của Ngài con sẽ thất bại. Làm ơn tiếp nhận tiếng kêu cầu hạ mình của con cầu xin sự tha thứ của Ngài và lời thỉnh cầu của con về ơn thương xót, ân điển, sức lực và chỉ dẫn của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét