Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC CẢ“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” — Mác 9:23

Suy Gẫm:

Nuff nói: "Mọi việc đều khả thi ...!"

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, xin tha thứ cho con, vì đã hồ nghi quyền phép và năng lực của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

XIN THƯƠNG XÓT“Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!” — Mác 9:20-22

Suy Gẫm:

Xin thương xót chúng tôi! Há đấy chẳng phải là địa vị thực của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời hay sao? Chúng ta không cần bước vào sự hiện diện thánh khiết và đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời với lời cầu xin: "Lạy Chúa, xin thương xót tôi cùng!" Tất nhiên Đức Chúa Trời yêu thương mới chia sẻ lòng thương xót và chạm đến chúng ta với ân điển của Ngài. Ngài đứng đợi chúng ta công nhận nhu cầu của mình về mọi sự này. Ngài mong muốn chúng ta thừa nhận rằng nếu không có ân điển của Ngài, chúng ta không có quyền, không có sức lực, và không có một chỗ đứng nào trong sự hiện diện của Ngài. Lúc ấy, khi ân điển và sự thương xót giáng trên chúng ta, chúng ta có thể dám chắc rằng chúng thuộc về chúng ta vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, con yêu Ngài. Con cảm tạ Ngài. Con ngợi khen Ngài. Có nhiều lý do tại sao Ngài xứng đáng với tình yêu, sự cảm tạ và ngợi khen của con. Tuy nhiên, một trong những lý do xứng đáng nhất, ấy là Ngài đã đối xử với con bằng sự thương xót và tiếp đón con bằng tình yêu thương và đối xử với mọi tội lỗi con thật giàu ơn. Cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

QUỞ TRÁCH TỪ CHỖ QUAN TÂM“Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta" — Mác 9:19

Suy Gẫm:

Bộ bạn không biết nhiều lần Chúa Jêsus thực sự thấy nản lòng với các môn đồ sao? Lần này Ngài còn thất vọng nhiều hơn. Ngài đã ban cho họ quyền phép để làm những gì cần phải làm. Tuy nhiên, họ đã không làm điều đó. Thậm chí họ tưởng rằng họ không thể làm điều đó, vì vậy tất nhiên là họ không thể làm được rồi! Tôi đánh giá cao sự quở trách rất thực kia của Chúa Jêsus. Vì vậy, chúng ta thường làm ít hơn chúng ta có khả năng làm vì chúng ta thiếu đức tin để cố gắng và không cầu xin để có được quyền phép của Đức Chúa Trời được ban ra. Thậm chí còn tệ hơn nữa, chúng ta còn kém cõi quá so với việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm bởi vì chúng ta thiếu đức tin nơi Ngài đang quan sát chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có khả năng làm bất cứ việc gì mà lòng Ngài mong muốn. Con công nhận rằng sự thiếu đức tin của con thường ngăn trở mong muốn hành động của Ngài trong thế gian qua con. Làm ơn xin thêm đức tin cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.