Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

SỬA SOẠN MÔN ĐỒĐoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại — Mác 9:30-31

Suy Gẫm:

Thì giờ của Chúa Jêsus rất ngắn ngủi. Ngài biết Ngài phải đầu tư thì giờ của Ngài sao cho thật khéo léo. Ngài biết Ngài phải sửa soạn các môn đồ chủ lực của mình cho những điều đang có ở trước mặt. Ngài phải tái sản xuất lại ảnh hưởng, sự dạy dỗ, và chức vụ của Ngài.Vì vậy, Ngài lui đi để dạy dỗ cho các môn đồ thân cận nhất, các môn đồ chủ lực của Ngài, theo cách riêng.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, xin ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết cách đầu tư tốt nhứt thì giờ của con và con sẽ đầu tư thì giờ ấy với ai. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHỈ BỞI CẦU NGUYỆN“Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được” — Mác 9:29

Suy Gẫm:

Thường thì lý do dân sự của Đức Chúa Trời không làm được những gì họ có khả năng làm cho Nước Trời là vì họ không cầu nguyện. Chúng ta phải tự mình tái cống hiến vào sự cầu nguyện. Chúng ta phải quay trở lại cầu nguyện xin sự vùa giúp, quyền phép, sự thương xót, ân điển và sức lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải quay trở lại với sự cầu nguyện, chúng ta hạ mình xuống trước bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời hầu cho Ngài nhấc chúng ta lên. Chúng ta phải trở lại với sự cầu nguyện để tái đánh thức chúng ta trước những hành động mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời đã làm rồi cho chúng ta và dâng lên Ngài lời cảm tạ và ngợi khen xứng đáng với danh Ngài. Những việc vĩ đại dành cho Đức Chúa Trời có thể được thực hiện một cách bền đỗ và hiệu quả chỉ khi dân sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự im lặng của con và ý thức về sự tự tín của con. Con biết rằng nếu không có ơn thương xót, quyền phép, và ân điển của Ngài con sẽ thất bại. Làm ơn tiếp nhận tiếng kêu cầu hạ mình của con cầu xin sự tha thứ của Ngài và lời thỉnh cầu của con về ơn thương xót, ân điển, sức lực và chỉ dẫn của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

THẤT BẠIKhi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? — Mác 9:28

Suy Gẫm:

Tôi tin nhiều người trong chúng ta đang tìm cách phục vụ trong danh Chúa Jêsus cần phải có thêm câu hỏi này: "Lạy Chúa, sao chúng tôi không làm được việc ấy?" Còn hơn là sống trung thực nữa, chúng ta cần câu trả lời.Trong khi chúng ta không thể trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng và triệt để như chúng ta muốn, chúng ta mở cánh cửa cho Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta và chúng ta lấy lại vị trí của chúng ta trong sự hạ mình trước mặt Đấng Toàn Năng.

Cầu nguyện:

Lạy Cha yêu dấu ở trên trời, con thất bại không làm được một số việc mà con tin họ làm được. Con tin cậy nơi Ngài. Con muốn phục vụ Ngài và làm vinh hiển cho Ngài. Tuy nhiên, có những việc đã không xảy ra mà con nghĩ sẽ xảy ra và dân sự không bị chạm đến cần được chạm đến. Làm ơn giúp cho con hiểu lý do tại sao. Nếu một phần nan đề là con, đức tin của con, hay tâm tánh của con, làm ơn giúp con đạt tới chỗ hiểu biết nầy và cộng tác với Ngài để được thêm sức trong lãnh vực yếu đuối của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.