Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

SỰ HIẾU BIẾT BỊ NGĂN CHẶN“Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài” — Mác 9:30-32

Suy Gẫm:

Bất chấp sự dạy dỗ riêng của Chúa Jêsus, các môn đồ gặp phải thời điểm khó khăn, hiểu rằng Ngài phải chết và sẽ sống lại từ kẻ chết. Từ sự hiểu biết của họ và vì cớ mọi sự họ mong đợi, Đấng Mêsi phải là Đấng Cứu Chuộc Đắc Thắng. Với mọi thứ quyền phép tỏ ra thật năng động mà họ đã nhìn thấy từ Chúa Jêsus, chúng ta hiểu rằng rất khó cho họ khi hình dung ai đó có quyền phép của Chúa Jêsus. Đôi khi sự hiểu biết của chúng ta về lẽ thật của Chúa Jêsus bị ngăn chặn, vì những mong đợi của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ sự mù loà ra khỏi chính đôi mắt của chúng ta!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, con xưng nhận rằng những gì con mong muốn từ Chúa Jêsus có khi làm cho con phải mù loà trước các thứ con cần từ nơi Ngài và những gì Ngài muốn dạy dỗ con. Làm ơn cất bỏ tình trạng mù loà nơi con và nhẹ nhàng chỉnh sửa con hầu cho con nhìn biết và sống theo lẽ thật nơi Ngài và sống theo chân lý của Ngài. Nhơn danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen.


Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

SỬA SOẠN MÔN ĐỒĐoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại — Mác 9:30-31

Suy Gẫm:

Thì giờ của Chúa Jêsus rất ngắn ngủi. Ngài biết Ngài phải đầu tư thì giờ của Ngài sao cho thật khéo léo. Ngài biết Ngài phải sửa soạn các môn đồ chủ lực của mình cho những điều đang có ở trước mặt. Ngài phải tái sản xuất lại ảnh hưởng, sự dạy dỗ, và chức vụ của Ngài.Vì vậy, Ngài lui đi để dạy dỗ cho các môn đồ thân cận nhất, các môn đồ chủ lực của Ngài, theo cách riêng.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, xin ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết cách đầu tư tốt nhứt thì giờ của con và con sẽ đầu tư thì giờ ấy với ai. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHỈ BỞI CẦU NGUYỆN“Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được” — Mác 9:29

Suy Gẫm:

Thường thì lý do dân sự của Đức Chúa Trời không làm được những gì họ có khả năng làm cho Nước Trời là vì họ không cầu nguyện. Chúng ta phải tự mình tái cống hiến vào sự cầu nguyện. Chúng ta phải quay trở lại cầu nguyện xin sự vùa giúp, quyền phép, sự thương xót, ân điển và sức lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải quay trở lại với sự cầu nguyện, chúng ta hạ mình xuống trước bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời hầu cho Ngài nhấc chúng ta lên. Chúng ta phải trở lại với sự cầu nguyện để tái đánh thức chúng ta trước những hành động mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời đã làm rồi cho chúng ta và dâng lên Ngài lời cảm tạ và ngợi khen xứng đáng với danh Ngài. Những việc vĩ đại dành cho Đức Chúa Trời có thể được thực hiện một cách bền đỗ và hiệu quả chỉ khi dân sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự im lặng của con và ý thức về sự tự tín của con. Con biết rằng nếu không có ơn thương xót, quyền phép, và ân điển của Ngài con sẽ thất bại. Làm ơn tiếp nhận tiếng kêu cầu hạ mình của con cầu xin sự tha thứ của Ngài và lời thỉnh cầu của con về ơn thương xót, ân điển, sức lực và chỉ dẫn của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.