Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

BÃO LỚN“Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước” — Mác 4:37

Suy Gẫm:

Giông bão là một phần trong cuộc sống — thậm chí đối với Cơ đốc nhân. Thực vậy, giông bão là một phần trong cuộc sống, ĐẶC BIỆT đối với Cơ đốc nhân. Trong khi có người rao ra một “Tin lành” chỉ nhắm vào sự giàu có, phước hạnh, và hạnh phúc, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa Jêsus là anh hùng và là tấm gương của chúng ta. Chúng ta là sự hiện diện của Ngài trong thế gian nầy. Chúng ta biết rõ những gì thế gian đã làm cho Ngài. Ngài cảnh báo rằng nếu thế gian đã làm việc nầy cho Ngài, hãy hình dung những gì nó sẽ làm cho chúng ta. Vì vậy, trong khi chúng ta được phước và Vương quốc của chúng ta là chắc chắn, chúng ta cần phải nhìn biết những cơn bão lớn sẽ tới đến. Chìa khoá là phải biết chắc chúng ta đang ở với Chúa Jêsus từng bước trên đường!

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, xin ban cho con đức tin và sức lực để đứng vững trong giờ thử thách của con. Thêm nữa, lạy Cha yêu dấu, làm ơn ở với anh chị em con trong Đấng Christ đang sống trong thế gian, họ đang đối diện với những cơn bão lớn vì cớ đức tin của họ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Ở RIÊNG ĐỂ DẠY DỖ VÀ GIẢI THÍCH“Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa” — Mác 4:35-36

Suy Gẫm:

Có một số việc cần phải được chia sẻ theo cách riêng. Tôi tớ của Đức Chúa Trời không thể ở chỗ công cộng suốt được. Chúa Jêsus thường lui đi để cầu nguyện. Thêm nữa, Ngài rời khỏi các đám dân đông để các sứ đồ Ngài có thể nghỉ ngơi nhen lại tinh thần của họ. Ngài cũng rời các đám dân đông để Ngài có thể dạy dỗ số người nầy trọn vẹn hơn hầu cho sau khi Ngài ra đi họ sẽ tiếp tục công việc của Ngài. Một chiều kích của sự dạy dỗ là sửa soạn cho các giáo sư khác. Điều đó buộc chúng ta phải rời khỏi đám dân đông rồi dành thì giờ nhắm vào những người mà Hội thánh có cần trong tương lai. Trong khi chúng ta muốn bỏ qua việc làm nầy như một hiện tượng văn hoá, chúng ta phải chú ý rằng Giăng Báptít, Chúa Jêsus, Banaba, và Phaolô hết thảy đều sử dụng phương pháp dạy dỗ và huấn luyện cơ bản nầy. Chúng ta bất chấp tấm gương của họ là việc liều lĩnh của chính chúng ta. Ngay cả nếu chúng ta không phải là loại giáo sư ở chỗ đông người, hết thảy chúng ta đều có người để gây ảnh hưởng — bạn hữu và gia đình — để chúng ta có thể dạy dỗ và huấn luyện bằng lời nói và bằng bổn tánh của chúng ta trong thì giờ chúng ta ở riêng với họ.

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, xin sử dụng đời sống và lời lẽ của con để sửa soạn cho người khác nhìn biết Con của Ngài và chia sẻ lẽ thật của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

CHO KẺ THUỘC VỀ NGÀI“Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình” — Mác 4:34

Suy Gẫm:

Trong khi các thí dụ là một sự kín nhiệm đối với một số người, Chúa Jêsus đưa ra bảo đảm cho các môn đồ gần gũi nhất của Ngài nhận biết Ngài muốn nói gì khi Ngài phán cùng họ. Chúng ta cũng có thể cầu xin Ngài làm cho lẽ thật ra trong sáng đối với chúng ta. Ngài đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ sử dụng Ngôi Lời và thực hiện cái chạm cần thiết trên tấm lòng của chúng ta. Vì vậy, khi bạn mở Ngôi Lời ra, không những là đọc; mà còn dâng mình cho Chúa nữa. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho bạn hiểu những gì bạn cần phải biết, thuyết phục bạn về chỗ mà bạn thiếu sót, và trang bị bạn để sống loại đời sống cho người khác thấy được bổn tánh của Chúa Jêsus.

Cầu nguyện:

Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết, khi con mở Lời Ngài ra, khi con tìm cách để nhận biết Chúa Jêsus, nguyện Thánh Linh Ngài dầm thấm tấm lòng con với lẽ thật của Ngài, xin mở mắt để con nhìn thấy tội lỗi của mình, và xin trang bị cho con để sống đời sống phục vụ làm vinh hiển Cứu Chúa của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.